Hi! I Wish to mark text in a textbox with the serch-word from a user. I find in Access 97 help kod, but it only marks the forst word . If the word bekom twice in the String it only the forst word will be markt.

Her is my kod:

Sub Form_Load()
Dim ctlTextToSearch As Control
Set ctlTextToSearch = Forms!Formulär1!TxtExempel
ctlTextToSearch.SetFocus
ctlTextToSearch.Text = "Detta företag inkommer årligen med två stora vitlök, oregano, företag chilipeppar och kummin."
End Sub


Sub Find_Click()
Dim strSearch As String, intWhere As Integer
Dim ctlTextToSearch As Control
' Hämta söksträng från användaren.
With Me!TxtExempel

strSearch = InputBox("Ange söktext:")
' Sök efter strängen i texten.
intWhere = InStr(.Value, strSearch)
If intWhere Then
' Om den hittas:
.SetFocus
.SelStart = intWhere - 1
.SelLength = Len(strSearch)
Else
' Meddela användaren.
MsgBox "Det går inte att hitta strängen."
End If
End With
End Sub

Thank you
//Julita